View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000728ScribusGeneralpublic2004-08-23 15:43
Reportermhanski Assigned Tosubik  
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status closedResolutionfixed 
Summary0000728: "Hanging Conjunctions"
DescriptionI don't know whether this issue is only specific to the Polish typography, but at least Petr should know, what is it about, since one of the available solutions is apparently Czech. I posted some screen shots of Scribus to the Polish pl.comp.dtp group which is frequented by Polish DTP professionals, and some nice guys there pointed me out to the problem, that on one of my screen shots some conjuntions are left over at line ends. That has been apparently a problem with InDesign and PM as well, and it can be solved be implementing one of the 2 available freeware plug-ins: "Polska typografia" by Programac (PL), or "Short Words" by AMOS Software (CZ). As far as I get it, these two solutions insert more or less non-breaking spaces after conjunctions, preventing them this way from being left over. These two solutions provide config files with defined "short words" as well. It would be good to implement one of these solutions or find a similar solution (Python?).
Additional InformationScreen shot with "hanging conjunctions":
http://linux.hanski.info/static/image/scribus/screenshots/strony_widzace_sie.png

Polish descriptions of this phenomenon:
http://dtp.art.pl/faq_56.html#p12
http://www.typografia.ogme.pl/r3_dzielenie.htm

"Short Words", the Czech solution with Czech and Polish descriptions:
http://dtp.art.pl/specials/

TagsNo tags attached.
Patch

Relationships

related to 0000131 assignedavox Ability to have various typographic spacing 

Activities

mhanski

2004-05-28 10:57

developer   ~0001603

Last edited: 2004-05-28 14:29

The newsgroup discussion which caused this bug submission:
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.comp.dtp&tid=6961197&aid=30985460

Description of the Czech plug-in from their site http://www.amsoft.cz/Produkty/amsoft/modulyid/mainengl.html

"The other plugins were developed specifically for the Czech and Slovak languages. They consist of hyphenation and spell checker modules for both languages, and a special module for adding a non-breaking space after some one letter words, in accordance with Czech and Slovak typographical standard. The hyphenation and spellchecker modules are added again on a clean basis (the only change the user can see in the user interface of the application are two more languages, Czech and Slovak, that are treated equally as the languages included in the original package of InDesign."

There will probably be more languages with many one letter words (Russian, Spanish) - how is it handled there?

edited on: 05-28-04 16:29

plinnell

2004-06-03 04:32

viewer   ~0001642

Perhaps Petr Vanek's vlna plug-in could be modified to handle this situation. In my limted testing with some supplied CZ text, it worked perfectly.

mhanski

2004-06-03 08:54

developer   ~0001645

Oh yes, it seems, that the big part has already been done by Petr :-) I downloaded and installed the 1.0 release of this plug-in from http://www.yarpen.cz/scribus-vlna/ and it worked perfectly with the Czech sample file. Now, it would be great, if it could be modified for using external input parameter files, like the Polish one used by Short Words (see the attached ShortWords_pl.txt, I added a few English comments). It would make this plug-in easily expandable for other languages - Petr could define, how this file has to look like, and the language maintainers in concern could provide their input files, similar to translations.

BTW, Short Words uses different types of non-breaking spaces: flush space, hair space, normal space, en- and em-space (see the Czech description in the attached file ctete.txt). Perhaps Scribus-Vlna can handle it as well, otherwise it would be desirable.

2004-06-03 08:54

 

ShortWords_pl.txt (659 bytes)   
/ zawieszone sp�jniki
/ "Polish Hanging Conjunctions" - MH
/ Please use ISO-8859-2 to display this correctly - MH
a,#b,@x
i,#b,@x
o,#b,@x
w,#b,@x
u,#b,@x
z,#b,@x
A,#b,@x
E,#b,@x
I,#b,@x
O,#b,@x
W,#b,@x
U,#b,@x
Z,#b,@x

/ odst�py pomi�dzy cyframi
/ distances between numerals - MH
*n,#f,*n

/ miary i wagi
/ measures - MH
@n,#t,z�
@n,#t,kg
@n,#t,km
@n,#t,m
@n,#t,s
@n,#t,MM
@n,#t,ft
@n,#t,yd
@n,#t,cm
@n,#t,mm
@n,#t,g
@n,#t,oz
@n,#t,pd

/ tytu�y naukowe - uwaga, prof. dr in�. mo�e sprawi� trudnosci
/ scientific titles - beware, "prof. dr in�." can cause some troubles - MH 
dr,#n,@x
mgr.,#n,@x
in�.,#n,@x
prof.,#n,@x
ShortWords_pl.txt (659 bytes)   

2004-06-03 08:55

 

Ctete.txt (6,323 bytes)   
Amos Software Jednoznakové pøedložky (Nonbreaking Spaces)

Zásuvný modul pro Adobe InDesign CS
duben 2004, verze 3.0
© AMOS Software spol. s r. o.

CO JE MODUL JEDNOZNAKOVÉ PØEDLOŽKY

Zásuvný modul Jednoznakové pøedložky spoleènosti Amos Software umožòuje pøetáhnout krátká slova z koncù nebo zaèátkù øádkù tím, že zamìní obyèejné mezery za speciální mezery, které jsou nerozdìlitelné. Tím umožní dodržet v dokumentu èeská typografická pravidla (viz napø. http://comin.cz/pismo/hsazba/hl_sazba.html).

INSTALACE

Pøed instalací zásuvného modulu ukonèete aplikaci Adobe InDesign CS, se kterou chcete zásuvný modul používat. Zásuvný modul se instaluje pomocí instalátoru, který se pokusí najít instalaci Adobe InDesign CS a nainstaluje zásuvný modul Short Words do složky Text CE uvnitø složky Plug-ins. Po prvním spuštìní modulu se v této složce vytvoøí také øídící textový soubor Short Words.txt (viz èást Pøizpùsobení funkce).

POUŽÍVÁNÍ

Základní použití:

Modul je aktivní pouze v pøípadì, že je v InDesignu otevøený dokument. Pøíkazem Text > Jednoznakové pøedložky... (Nonbreaking Spaces...) vyvoláte dialogové okno, umožòující nastavit rozsah pùsobnosti. Mùžete nahrazovat mezery ve vybraném textu, ve vybraném èlánku nebo ve všech èláncích v dokumentu. Modul vyhledává v zadaném textu urèená slova bez ohledu na velikost písmen (verzálky nebo minusky).

Pokud zaškrtnete volbu „V textu s libovolným nastavením jazyka", nahrazují se mezery v celém textu, bez ohledu na nastavení jazyka textu. Pokud tato volba není zaškrtnuta, nahradí se mezery pouze v textu, který má jazyk nastavený na stejnou hodnotu, jakou mají nastavena jednotlivá slova v øídícím souboru Short Words.txt. Napøíklad jednoznakové pøedložky se ve výchozím nastavení upraví pouze v textu s jazykem nastaveným na Czech nebo Slovak, zatímco jednotky (bez nastaveného jazyka v souboru Short Words.txt) se upraví v celém textu, bez ohledu na nastavený jazyk.

Ve výchozím nastavení modul nahrazuje obyèejné mezery takto:
· nerozdìlitelnou mezerou za jednoznakovými pøedložkami a spojkami;
· nerozdìlitelnou mezerou za nìkterými tituly a osloveními (napø. p., dr. a podobnì);
· tenkou mezerou pøed nìkterými oznaèeními jednotek (napø. m, kg a podobnì);
· tenkou mezerou pøed znakem °, který následuje za èíslicí;
· tenkou mezerou pøed znakem %, který následuje za èíslicí;
· nerozdìlitelnou mezerou pøed znakem %, který následuje za jiným znakem než èíslicí;
· nerozdìlitelnou mezerou za èíslem, za kterým následuje další èíslice (napø. pøi oddìlení tisícù v èíslech);

Pøizpùsobení funkce:

Funkce modulu je øízena textovým souborem Short Words.txt, který je ve stejné složce jako soubor zásuvného modulu Short Words. Pokud se pøi vyvolání pøíkazu tento soubor nenajde, vytvoøí se nový soubor s výchozím nastavením zámìn.

Pokroèilý uživatel si mùže textový soubor Short Words.txt upravit v textovém editoru pracujícím s neformátovaným textem (napø. Zápisník resp. Notepad nebo Poznámkový blok) a tím pøizpùsobit funkci modulu podle svých potøeb. Pozor: pokud nedodržíte pravidla vytváøení tohoto souboru, mùže dojít k vážnému narušení funkce modulu!

Jednotlivá slova, která modul vyhledává se zadávají na samostatných øádcích. Slova se zadávají malými písmeny, vyhledávají se pak bez ohledu na velikost písmen (verzálky nebo minusky).

Každý øádek obsahuje tøi nebo ètyøi položky oddìlené èárkami, bez mezer: slovo, typ mezery, typ posledního nebo prvního znaku sousedního slova a volitelnì také jazyk, pro který je položka aktivní. Napøíklad øádek pro vložení obyèejné nerozdìlitelné mezery za spojku a v èeském textu bude obsahovat a,#b,@x,$Czech. Poøadí položek urèuje, zda se mezera vkládá pøed nebo za dané slovo. Pokud je na prvním místì slovo, vloží se urèená mezera za toto slovo. Pokud je na prvním místì oznaèení typu vedlejšího slova, vloží se mezera pøed slovo. Uprostøed musí být oznaèení typu vkládané mezery.

Typ vkládané mezery je urèen písmenem, které následuje za øídícím znakem #. Použít mùžete následující druhy mezer:

#b – obyèejná nerozdìlitelná mezera
#f – èíslicová mezera
#h – vlasová mezera
#l – výplòková (flush) mezera
#n – en mezera
#m – em mezera
#t – tenká mezera

Všechny tyto speciální mezery jsou nerozdìlitelné.

Za øídícím znakem @ se urèí typ posledního nebo prvního znaku sousedního slova:

@x – libovolný znak
@n – libovolná èíslice
@a – libovolný znak kromì èíslice

Slovo mùže být v seznamu vícekrát, s rùznými mezerami vkládanými v pøípadì, že sousední znak je nebo není èíslice. Ve výchozím nastavení je napøíklad pøed znak % vkládána tenká mezera, pokud sousední slovo konèí èíslicí, nebo znak obyèejná nerozdìlitelná mezera, pokud posledním znakem sousedního slova není èíslice.

Za øídícím znakem $ mùže být urèen jazyk, pro který je položka aktivní (napø. $Czech, $Slovak apod.). Pokud toto pole na øádku chybí, uplatní se položka pro libovolný jazyk, bez ohledu na nastavení volby „V textu s libovolným nastavením jazyka .

Speciální zápis je použit pro definování mezery, která se vkládá mezi èíslice (napø. pøi oddìlení tisícù v èíslech):

*n,#b,*n

V tomto zápisu mùžete zmìnit pouze typ vkládané mezery uprostøed.

Znak lomítko uvozuje komentáøe v souboru Short Words.txt. Pokud napøíklad doèasnì nechcete zamìòovat mezery uprostøed èísel, napište znak / pøed øádek *n,#b,*n. Pozdìji pak tento øádek mùžete znovu zaktivovat vymazáním znaku /.

TECHNICKÁ PODPORA

Pokud budete mít s tímto zásuvným modulem jakékoliv potíže nebo budete mít k jeho funkci pøipomínky, obrate se prosím na technickou podporu:

AMOS Software
Patoèkova 61
169 00 Praha 6
Tel.: +420/284 011 211
Fax: +420/284 011 212
E-mail: podpora@amsoft.cz
http://www.amsoft.cz
Ctete.txt (6,323 bytes)   

louisdesjardins

2004-06-03 14:36

developer   ~0001646

French also needs such specific spaces as thin, en, em spaces, breaking and non breaking. They are mostly used with punctuation signs. They are an absolute necessity to achieve professionnal work in French. Also, there is a need for a non-breaking hyphen to handle particular situations.

Please note that if there is to be something automated in Scribus to handle these spaces, the feature should be under the user’s control because typographic rules and usages vary from a French speaking country to another.

subik

2004-06-04 14:06

manager   ~0001660

suggested solution - an email dialogue:

Hi Petr,

> My idea follows - when the user runs TeX Vlna from Extra menu
> on e.g. one frame the plug will search the language of the frame
> (can be found in property palette) and apply the unbreakable space
> related to the chosen language - polish or czech. When is german
> set some message box raised with e.g.: "haha, speak some honest
> language!" (for nacionalism supporting :))))
>
> Do you have another ideas?
>

I'd be a happy bunny with this solution. As for German and other
languages: For now, I would show them a message box saying something
like "Language XYZ isn't supported by VLNA yet. Please go to the feature
request
http://bugs.scribus.net/bug_view_advanced_page.php?bug_id=0000728 and
describe your language specifics there". In the long run (VLNA 2.* :-),
it would be good to open VLNA for other languages: to read the language
of the frame, look into an external VLNA config file (something like
vlnarc), if there are some "short words" rules defined for the chosen
language, and apply them to the frame. In the very long run, it would be
great to allow users to add and overwrite these "short word" rules
through an additional mask within VLNA.> And one more thing - I'm without net connection today (just email
> from office). I'm looking for the solution but it will take about
> one month I suppose. So I won't satisfy your feature request
> tomorrow or after weekend. I want to but I cannot :(

I'm very thankful, you'll make it at all. Just imagine the faces of the
Polish guys from pl.comp.dtp, when they read, that somebody of Scibus
core team takes care of a specific Polish problem, and this after being
ignored for years by InDesign and Quark developers :-)

>
> Maybe we can choose another name than TeX vlna. It can be confusing
> for user, don't you think?

"Short Words" would be great, but it's already owned by another Czechs
:-) VLNA means something like "wave", right? For now, if you are not
familiar with TeX, it is difficult to find out, what it is meant for,
judging only by the menu description "TeX Vlna..." . Perhaps leave the
short name Vlna and add another long description, something like "Vlna -
a short words solution"?

Have a nice weekend without internet, with beer and rock and roll :-)
Děkuji
Maciej

mhanski

2004-07-28 17:39

developer   ~0002052

Petr released a pre-release of his Short Words for Scribus plug-in for public tests:

http://nashi.altmuehlnet.de/pipermail/scribus/2004-July/005849.html

Download:
http://www.py.cz/Members/SUBZERO/programy/scribus-short-words-1.2-rc.tar.gz/file_view

deejay1

2004-07-31 15:16

developer   ~0002078

Works fine for me.

subik

2004-08-22 16:55

manager   ~0002189

we declared it as stable with Maciej :)

http://www.yarpen.cz/scribus-short-words/

subik

2004-08-22 16:56

manager   ~0002190

available for public at:
http://www.yarpen.cz/scribus-short-words/

Issue History

Date Modified Username Field Change
2004-05-28 10:44 mhanski New Issue
2004-05-28 10:57 mhanski Note Added: 0001603
2004-05-28 14:29 mhanski Note Edited: 0001603
2004-06-01 11:18 plinnell View Status @0@ => public
2004-06-01 11:18 plinnell Additional Information Updated
2004-06-03 04:32 plinnell Note Added: 0001642
2004-06-03 08:54 mhanski Note Added: 0001645
2004-06-03 08:54 mhanski File Added: ShortWords_pl.txt
2004-06-03 08:55 mhanski File Added: Ctete.txt
2004-06-03 14:36 louisdesjardins Note Added: 0001646
2004-06-04 14:06 subik Note Added: 0001660
2004-06-04 14:28 subik Status new => assigned
2004-06-04 14:28 subik Assigned To => subik
2004-07-28 17:39 mhanski Note Added: 0002052
2004-07-31 15:16 deejay1 Note Added: 0002078
2004-08-22 16:55 subik Note Added: 0002189
2004-08-22 16:56 subik Status assigned => resolved
2004-08-22 16:56 subik Resolution open => fixed
2004-08-22 16:56 subik Note Added: 0002190
2004-08-23 15:43 cbradney Status resolved => closed
2006-02-14 16:19 mhanski Relationship added related to 0000131
2006-07-10 22:12 mhanski Relationship added child of 0004004
2006-07-11 16:26 mhanski Relationship deleted child of 0004004